Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest firma FEROLAND Natalia Grądzka.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie FeroLand.pl są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

4) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

5) W przypadku zamówień nieopłaconych, dane osobowe usuwane są po 10 dniach od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłaconych i zrealizowanych, dane osobowe przechowywane są przez 180 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu dane osobowe są usuwane.